Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van het 'Bijscholing instituut voor Therapeuten'. Deze sectie is gericht op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de deelnemers.


 Artikel  1. Definities

Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: BivT (Bijscholing instituut voor Therapeuten) die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen die een dienst of product bieden middels BivT;
 • Deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een bijscholing, opleiding, specialisatie, workshop, lezing of hij/zij die gecoacht wordt;
 • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en BivT betreffende een overeengekomen dienstverlening als een bijscholing, workshop, lezing of andere dienst. 

Artikel  2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Lid 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


 Artikel  3. Offertes en prijzen

Lid 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;

Lid 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW mits dit wettelijk van toepassing is. Dit kan aan verandering onderhevig zijn waardoor eventueel een naheffing kan plaatsvinden.

Lid 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.


 Artikel  4. Geheimhouding

Lid 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;

Lid 2. Oefeningen, methodieken, testen, behandelwijzen en andere handelingen die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen;


 Artikel  5. Intellectuele eigendom

Lid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer en opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Lid 2. Op alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte materialen berust copyright. De materialen die verstrekt worden mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van copyright bezittende, gebruikt worden naar derden, worden  geredigeerd, worden gekopieerd, worden vermenigvuldigd, worden gescand, of openbaar gemaakt worden. Dit in welke vorm of wijze dan ook. Alle uitgereikte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door derden zonder voorafgaande toestemming van de copyright bezittende op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij de copyright bezittende hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of dit middels de website kenbaar heeft gemaakt. De copyright bezittende is bekent bij de opdrachtnemer.

Lid 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


 Artikel  6. Gebreken, klachttermijnen en aansprakelijkheid

Lid 1. Klachten worden volgens de klachtenprocedure die op onze website vermeld staat behandeld.

Lid 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

Lid 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10;

Lid 4. Ten aanzien van de klachten van de deelnemer zal opdrachtgever een passende oplossing bieden als omschreven in artikel 12;

Lid 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van of gebreken in de door opdrachtnemer geboden bijscholing, opleiding, specialisatie, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

Lid 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor accreditatie regelingen van beroepsverenigingen en eventuele wijzigingen van beroepsvereniging(en). Deelnemers dienen zelf bij de eigen beroepsvereniging(en) voor aanvang van de inschrijving te verifiëren of accreditatie is gegeven en kunnen hier niet de opdrachtnemer aansprakelijk voor stellen.

Lid 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geschillen over voorkennis eisen. De deelnemer heeft de verantwoording zelf te verifiëren of hij/zij de juiste voorkennis bezit.  Voorkennis eisen worden op de website vermeld waar nodig.  


 Artikel  7. Betaling

Lid 1. Bij inzending van het inschrijfformulier verbindt deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden alhier voorgelegd.

Lid 2. Betaling of machtiging van deelnemer dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na inschrijving en moet altijd voor aanvang – mits er korter dan 30 dagen voor aanvang is ingeschreven - van de desbetreffende bijscholings- en opleidingsdag betaald zijn, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is overeengekomen in de aanmelding.

Lid 3. Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum is de deelnemer in verzuim; de opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname en eventuele kosten door te berekenen;

Lid 4. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde vergoedingen zoals genoemd in artikel 8.

Lid 5. Bij annulering na het afgeven van een machtiging is het BivT in zijn recht via de incasso de annulerings- en administratiekosten zoals genoemd in Artikel 8 af te laten schrijven.

 Artikel  8. Annuleringsregeling en verschuivingen

Lid 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten alleen schriftelijk of via e-mail (alleen geldig na een (niet automatisch gegenereerde) bevestiging van de ontvanger) annuleren zonder annuleringsverzekering onder de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de scholing zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Een eventueel resterend bedrag zal worden gerestitueerd binnen 10 werkdagen.
 • Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de scholing zal 50% in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de scholing zal 100% in rekening worden gebracht.
 • Bij verschuiving van lesdagen na inschrijving zal €55 per lesdag in rekening worden gebracht. Verschuiving van een lesdag is alleen mogelijk bij een meerdaagse bijscholing, 1-daagse bijscholingen kunnen alleen worden geannuleerd.
 • Bij annulering tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal geen restitutie plaatsvinden ongeacht de redenen..

Lid 2.
A. Deelnemers kunnen de annuleringsregeling onder lid 1. met een annuleringsverzekering ad 3,00 euro voor een eendaagse scholing verzekeren waardoor de volgende annuleringsvoorwaarden gelden:

 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de scholing zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Een eventueel resterend bedrag zal worden gerestitueerd binnen 10 werkdagen.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de scholing zal €30 in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering op de lesdag zal 50% in rekening gebracht worden.
 • Bij annulering zonder melding vooraf of tijdens de scholing zal 100% in rekening gebracht worden.
 • Eendaagse scholingen kunnen niet worden verschoven.


B. Deelnemers kunnen de annuleringsregeling onder lid 1. met een annuleringsverzekering ad 6,00 euro voor een meerdaagse scholing verzekeren waardoor de volgende annuleringsvoorwaarden gelden:

 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de scholing zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Een eventueel resterend bedrag zal worden gerestitueerd binnen 10 werkdagen.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de scholing zal €45 in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering op de eerste lesdag en later zal 100% van de gevolgde dagen in rekening worden gebracht en 50% van de niet gevolgde dagen.
 • Bij verschuiving van lesdagen na inschrijving zal de eerste lesdag zonder kosten kunnen worden verschoven.
 • Bij meer verschuiving zal €45 per lesdag in rekening worden gebracht. Verschuiving van een lesdag is alleen mogelijk bij een meerdaagse bijscholing.
 • Bij annulering zonder melding vooraf of tijdens de scholing zal 100% in rekening worden gebracht

Lid 3. Onder het verschuiven van een dag wordt bedoeld dat de gegeven lesdag niet op de oorspronkelijke datum van de scholing gevolgd kan worden, maar wordt ingehaald in een andere scholing.

Lid 4. Er kan geen uitzondering gemaakt worden op de annuleringsvoorwaarden in geval van aanwijsbare overmacht.

Lid 5. Deelnemers hebben het recht op 7 dagen bedenktijd. In deze periode na de inschrijving kan, als nog niet is deelgenomen aan de activiteit, de deelnemer kosteloos de inschrijving opzeggen.

Lid 6. De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst ten alle tijden te annuleren.

Lid 7. Betaalde facturen van deelnemers voor deelname aan de lesdagen welke volgens de voorwaarden (deels) in aanmerking komen voor restitutie, zullen binnen 10 werkdagen worden overgemaakt op de door deelnemer opgegeven rekening.

Lid 8. Lesdagen mogen alleen verschoven worden met toestemming van de opdrachtnemer.

Lid 9. In het geval dat er expliciete kosten gemaakt worden bij derden (zoals het registreren bij CPION bij de Medische en Psychosociale Basiskennis (Deel 2)), is het niet mogelijk om deze gemaakte kosten terug te vorderen bij annulering.


  Artikel  9. Incasso regeling en kosten

Lid1. Als deelnemer de opdrachtnemer via incasso wilt betalen zal deelnemer een machtiging verstrekken voor het incasseren van de afgesproken bedragen. Deze zullen per de 1e van iedere maand worden geïncasseerd ingaande per de 1e van de maand bij ingang van de scholing.

Lid 2. Voor deze administratieve handeling zal € 30,- kosten in rekening gebracht worden die geïncasseerd wordt bij de 1e incasso van de deelnemer.

Lid 3. Mocht een deelbetaling gestorneerd worden, dan zullen er € 7,50 per stornering in rekening gebracht worden.

Lid 4. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer;

Lid 5. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de deelnemer in aanmerking.


Artikel  10. Aansprakelijkheid begrenzing

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

Lid 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer - of haar ondergeschikten.

Lid 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

Lid 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder lid 5 artikel 6.

Lid 5. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor teksten die gebruikt en of gemaakt zijn door docenten/ therapeuten betreffende eventueel copyright van derden.

Lid 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor uitspraken van docenten, deelnemers of andere personen voor, tijdens of na de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.


Artikel  11. Overmacht

Lid 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens worden ook e-mails en internet verkeer  daaronder begrepen.

Lid 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de  verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Lid 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel  12. Geschillen beslechting

Lid 1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

Lid 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter;


Artikel 13. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Lid1. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor BivT van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. BivT verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BivT verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. BivT gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van lesinformatie en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email meedelen.


Artikel  14. Toepasselijk recht

Lid 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;


Artikel  15. Wijziging van de voorwaarden

Lid 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht;

Lid 2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via de website van opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

 

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: